Η ΠΡΑΞΗ Ε.Π.Ε έχει αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2015  όσον αφορά «Πώληση ,εκμίσθωση,& τεχνική υποστήριξη μηχανών αυτοματισμού γραφείου ,λοιπού εξοπλισμού ,αναλωσίμων και ανταλλακτικών»