Η ΠΡΑΞΗ Ε.Π.Ε έχει αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008  όσον αφορά «Πώληση ,εκμίσθωση,& τεχνική υποστήριξη μηχανών αυτοματισμού γραφείου ,λοιπού εξοπλισμού ,αναλωσίμων και ανταλλακτικών»

 

rsz_1iso_9100_2008
βω