Πολιτικές

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εταιρεία ΠΡΑΞΗ ΕΠΕ εγκαθιδρύει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2015, με σκοπό να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της, στους εργαζομένους της, στους πελάτες, στους προμηθευτές, γενικά στο κοινό και στα ενδιαφερόμενα μέρη της, σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Πεδίο Εφαρμογής

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρείας καλύπτει την:

Εμπορία, εκμίσθωση, & τεχνική υποστήριξη μηχανών αυτοματισμού γραφείου, λοιπού εξοπλισμού, αναλωσίμων και ανταλλακτικών

και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Εταιρίας και τις Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Για την ανάπτυξη και διατήρηση του συστήματος, η Εταιρεία έχει δημιουργήσει διαδικασίες προσδιορισμού των περιβαλλοντικών πλευρών που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της. Για τις πλευρές που έχουν προσδιοριστεί ως σημαντικές, έχουν προσδιοριστεί σκοποί και στόχοι, οι οποίοι ανασκοπούνται ετησίως σύμφωνα με τη δέσμευση της Εταιρείας για συνεχή βελτίωση σε περιβαλλοντικά θέματα.

Η εταιρεία μας δεσμεύεται:

 • Να συμμορφώνεται με τις εφαρμοζόμενες νομικές και άλλες απαιτήσεις, προκειμένου να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων της.
 • Να παρέχει κατάλληλη περιβαλλοντική εκπαίδευση στους εργαζόμενους.
 • Να μειώνει την ποσότητα και την επικινδυνότητα των παραγομένων αποβλήτων και να διασφαλίζει τον ασφαλή χειρισμό και την απόρριψή τους.
 • Να εξοικονομεί φυσικούς πόρους μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης υλικών, της προμήθειας ανακυκλωμένων υλικών και της χρήσης ανακυκλώσιμων συσκευασιών και άλλων υλικών.
 • Να χρησιμοποιεί υπεύθυνα την ενέργεια στο σύνολο των λειτουργιών της.
 • Να γνωστοποιεί τη δέσμευσή της για την προστασία του περιβάλλοντος στους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες, τις δημόσιες υπηρεσίες και το κοινωνικό σύνολο εντός του οποίου λειτουργεί.
 • Να συνεργάζεται με περιβαλλοντικούς Φορείς και Υπηρεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
 • Για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με ευθύνη της Διοίκησης και μέσω τεχνικών, όπως εσωτερικές επιθεωρήσεις του Συστήματος, Διορθωτικές Ενέργειες, Αναλύσεις Στοιχείων που προκύπτουν από την επικοινωνία με τους πελάτες, Διοικητική Ανασκόπηση του Συστήματος.

Αρμόδιος για την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής ορίζεται ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Οι υπεύθυνοι κάθε τμήματος ορίζονται ως αρμόδιοι για την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής στα τμήματά τους.

Η παρούσα Πολιτική της εταιρείας γνωστοποιείται σε κάθε υπάλληλο της εταιρείας, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε υπάλληλο της εταιρείας και είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.

Θεσσαλονίκη 08/01/2021 

 Ο Γενικός Διευθυντής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΠΡΑΞΗ ΕΠΕ με στόχο την προστασία των πληροφοριών της Εταιρείας από όλα τα είδη κινδύνου, εφαρμόζει ένα Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013.
Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της Ασφάλειας των πληροφοριών αποτελεί κύριο μέλημα της εταιρείας ΠΡΑΞΗ ΕΠΕ και φιλοσοφία όλων των εργαζομένων της. Στόχος μας είναι η προσφορά υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας και υψίστης ωφέλειας με γνώμονα την Ασφάλεια των Πληροφοριών.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, όλα τα αναγκαία μέτρα και οι ρυθμίσεις για τη διαχείριση της Ασφάλειας των πληροφοριών έχουν ορισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία Δε-1025-1, Καθορισμός Στόχων και αποτελούν το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.
Βασικός σκοπός της Ασφάλειας Πληροφοριών είναι η προστασία της εταιρικής συνοχής και η ελαχιστοποίηση τον κινδύνων μέσω της αποτροπής συμβάντων ασφαλείας και μείωσης των πιθανών επιπτώσεών τους.
Στόχος της Πολιτικής για την Ασφάλεια των πληροφοριών είναι η προστασία της εταιρείας από εσωτερικές, εξωτερικές, σκόπιμες ή συμπτωματικές απειλές.

Πεδίο Εφαρμογής
Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS) εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις της ΠΡΑΞΗ ΕΠΕ και αφορά την παρακάτω παροχή υπηρεσιών:

Εμπορία, εκμίσθωση, & τεχνική υποστήριξη μηχανών αυτοματισμού γραφείου, λοιπού εξοπλισμού, αναλωσίμων και ανταλλακτικών

Η εταιρεία μας δεσμεύεται για:

 • Την ασφάλεια των πληροφοριών σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες, διεργασίες, υπηρεσίες και προϊόντα της, επιβεβαιωμένη και εξακριβωμένη σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της
 • Την προστασία των πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
 • Την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών
 • Τη διατήρηση της ακεραιότητας των πληροφοριών
 • Την εξασφάλιση της Διαθεσιμότητας των πληροφοριών που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας
 • Τη συμμόρφωση των υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις
 • Την εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με θέματα που αφορούν την ασφάλεια των πληροφοριών
 • Τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

και σχεδιάζει την υλοποίησή τους μέσω:

 • Του καθορισμού των στόχων μας και της συστηματικής παρακολούθησης υλοποίησής τους
 • Της διάθεσης όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρείας
 • Εκπλήρωσης όλων των σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων των πελατών, ώστε όλες οι δραστηριότητες/υπηρεσίες να ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των πληροφοριών
 • Της άρτιας οργάνωσης, εκπαίδευσης και εξέλιξης του προσωπικού μας και της παρότρυνσης για διαρκή βελτίωση
 • Της παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων των διεργασιών μας, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της

Αρμόδιος για την εφαρμογή της Πολιτικής για την Ασφάλεια Πληροφοριών ορίζεται ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ασφάλειας των πληροφοριών.
Οι υπεύθυνοι κάθε τμήματος ορίζονται ως αρμόδιοι για την εφαρμογή της Πολιτικής για την Ασφάλεια Πληροφοριών στα τμήματά τους.
Η συμμόρφωση με την Πολιτική για την Ασφάλεια Πληροφοριών και επομένως η προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών στο σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας, είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζομένους της ΠΡΑΞΗ ΕΠΕ.
Η πολιτική για την ασφάλεια των πληροφοριών ανασκοπείται σε ετήσια βάση και εγκρίνεται από το Γενικό Διευθυντή της εταιρείας ΠΡΑΞΗ ΕΠΕ.

Θεσσαλονίκη 08/01/2021 

Ο Γενικός Διευθυντής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εταιρεία ΠΡΑΞΗ ΕΠΕ με στόχο την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001:2018.

Η Ασφάλεια και η Υγεία των εργαζομένων και η πρόληψη των ατυχημάτων αποτελεί πρωταρχικό σκοπό και ευθύνη της Διοίκησης της εταιρίας. Ενέργειες που συμβάλουν στην προστασία του προσωπικού, προηγούνται όλων των άλλων ενεργειών.

Πεδίο Εφαρμογής

Το Σύστημα Διαχείρισης της Yγείας και Aσφάλειας στην Εργασία της εταιρείας καλύπτει την:

Εμπορία, εκμίσθωση, & τεχνική υποστήριξη μηχανών αυτοματισμού γραφείου, λοιπού εξοπλισμού, αναλωσίμων και ανταλλακτικών

και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Εταιρίας και τις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Η Πολιτική της εταιρίας σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας αποσκοπεί στην:

 •  Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων της εταιρίας και τρίτων, π.χ. πελατών
 • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και άλλες απαιτήσεις για την υγεία και ασφάλεια στην Εργασία
 • Συστηματική αναγνώριση των εργασιακών κινδύνων και λήψη μέτρων για την πρόληψη ή μείωση των κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον
 • Εκτέλεση της εργασίας στο επιθυμητό επίπεδο ποιότητας με μηδενικά ατυχήματα, τραυματισμούς ή καταστροφές στον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις
 • Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της εταιρίας σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Ξεκάθαρη αναφορά και κατανόηση όλων των ευθυνών των εργαζομένων σχετικά με θέματα υγείας και ασφάλειας
 • Εξασφάλιση οικονομικών πόρων για τη συνεχή ανάπτυξη καινούργιων τεχνολογιών και μορφών ελέγχου των εργασιακών κινδύνων, με στόχο τη μείωση των εργασιακών κινδύνων
 • Εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων μέσων (εξοπλισμό, έντυπα, εκπαίδευση κλπ.) και διαδικασιών για τη θέσπιση, αναθεώρηση και επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Με την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά το πρότυπο ISO 45001:2018, η εταιρεία αναγνωρίζει τις ευθύνες της απέναντι στον άνθρωπο και δεσμεύεται για την πιστή εφαρμογή των απαιτούμενων κανονισμών του Συστήματος.

Η Πολιτική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία της εταιρείας αποτελεί μια δέσμευση της Διοίκησης της εταιρίας για:

 • την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών και τη διαρκή βελτίωση της επίδοσης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
 • τη συμμόρφωση με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία και άλλες απαιτήσεις σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Η Πολιτική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία της εταιρείας, εγκρίνεται και ανασκοπείται κατά την ετήσια ανασκόπηση από τη Διοίκηση.

Η παρούσα Πολιτική της εταιρείας γνωστοποιείται σε κάθε υπάλληλο της εταιρείας, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε υπάλληλο της εταιρείας και είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.

Θεσσαλονίκη 08/01/2021

Ο Γενικός Διευθυντής